Menu Sluiten

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van De Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument/ Zakelijk Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van internetverkoop;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met De Ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument/ Zakelijk Afnemer of De Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een ma-ier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument/ Zakelijk Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. De Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan Consument/ Zakelijk Afnemer aanbiedt;

8. Zakelijke Afnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met De Ondernemer;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door De Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument/ Zakelijk Afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van De Ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van De Ondernemer

Hallokids Radio, adres xxx  

E-mailadres: info@hallokidsradio.nl

Btw-identificatienummer: XXX

XXXXX

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand en bestellingen) tussen De Ondernemer en Consument/ Zakelijk Afnemer.

2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument/ Zakelijk Afnemer beschikbaar gesteld via de navolgende link: https://webshop.hallokidsradio.nl/voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij De Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument/ Zakelijk Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument/ Zakelijk Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument/ Zakelijk Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument/ Zakelijk Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument/ Zakelijk Afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument/ Zakelijk Afnemer mogelijk te maken. Als De Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument/ Zakelijk Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van verzending;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen De Ondernemer de prijs garandeert;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel, en;

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument/ Zakelijk Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Consument/ Zakelijk Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Ondernemer is bevestigd, kan de Consument/ Zakelijk Afnemer de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument/ Zakelijk Afnemer elektronisch kan betalen, zal De Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument/ Zakelijk Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien De Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Consument/ Zakelijk Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument/ Zakelijk Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het postadres van de vestiging van De Ondernemer waar de Consument/ Zakelijk Afnemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument/ Zakelijk Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij De Ondernemer deze gegevens al aan de Consument/ Zakelijk Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument/ Zakelijk Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenk-termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument/ Zakelijk Afnemer of een vooraf door de Consument/ Zakelijk Afnemer aangewezen en aan De Ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument/ Zakelijk Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Ondernemer retourneren, conform de door De Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de Consument/ Zakelijk Afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepings-recht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan De Ondernemer door een mail te sturen naar info@hallokidsradio.nl. Nadat de Consument/ Zakelijk Afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument/ Zakelijk Afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het retour kan geretourneerd worden naar:

XXXXXX

Met daarbij de pakbon/ factuur waarop de Consument/ Zakelijk Afnemer aangeeft welke producten in het pakket zitten, in de originele verpakking en in onbeschadigde en ongebruikte staat.

Bij binnenkomst van het retourpakket checkt ondernemer de inhoud en meldt dit bij de Consument/ Zakelijk Afnemer. Zodra de retourorder goedgekeurd en gecheckt is, boekt De Ondernemer het tegoed binnen 14 dagen terug.

4. Indien de Consument/ Zakelijk Afnemer na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan De Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de Consument/ Zakelijk Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, echter minimaal 7 dagen voorgaand aan de geplande uitvoering van de dienst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument/ Zakelijk Afnemer zich richten naar de door De Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

In geval van Herroeping, kunt u gebruik maken van het navolgende formulier:

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is”

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de Consument/ Zakelijk Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Consument/ Zakelijk Afnemer een bedrag betaald heeft, zal De Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument/ Zakelijk Afnemer is gebruikt tenzij de Consument/ Zakelijk Afnemer nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument/ Zakelijk Afnemer zelf is de Consument/ Zakelijk Afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De Consument/ Zakelijk Afnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door De Ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De Ondernemer kan het herroepingsrecht van de Consument/ Zakelijk Afnemer uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien De Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door De Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument/ Zakelijk Afnemer;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument/ Zakelijk Afnemer de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de Consument/ Zakelijk Afnemer de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument/ Zakelijk Afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen;

d. de herroepingstermijn verstreken is.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan De Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De Ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Consument/ Zakelijk Afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is De Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De Ondernemer staat er, voor zover voor De Ondernemer redelijk en billijk mogelijk is en verwacht kan worden, voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door De Ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument/ Zakelijk Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover De Ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan De Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van De Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument/ Zakelijk Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

• De Consument/ Zakelijk Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van De Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument/ Zakelijk Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Consument/ Zakelijk Afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument/ Zakelijk Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument/ Zakelijk Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument/ Zakelijk Afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument/ Zakelijk Afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument/ Zakelijk Afnemer geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal De Ondernemer het bedrag dat de Consument/ Zakelijk Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van De Ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument/ Zakelijk Afnemer of een vooraf aangewezen en aan De Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De Consument/ Zakelijk Afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De Consument/ Zakelijk Afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De Consument/ Zakelijk Afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als De Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

6. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Consument/ Zakelijk Afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument/ Zakelijk Afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

8. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

9. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument/ Zakelijk Afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument/ Zakelijk Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Consument/ Zakelijk Afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De Consument/ Zakelijk Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de Consument/ Zakelijk Afnemer heeft De Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument/ Zakelijk Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Ondernemer, nadat de Consument/ Zakelijk Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij De Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument/ Zakelijk Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een Consument/ Zakelijk Afnemer zich allereerst te wenden tot De Ondernemer.

6. Een klacht schort de verplichtingen van De Ondernemer niet op, tenzij De Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door De Ondernemer, zal De Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen De Ondernemer en de Consument/ Zakelijk Afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument/ Zakelijk Afnemer woonachtig is in het buitenland.

2. In geval van een geschil zullen De Ondernemer en de Consument/ Zakelijk Afnemer gezamenlijk op zoek gaan naar een onafhankelijke mediator die tot een bindende uitspraak zal komen. De Ondernemer en de Consument/ Zakelijk Afnemer zullen zich aan deze uitspraak conformeren.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van Consument/ Zakelijk Afnemer die ontstaat door Consument/ Zakelijk Afnemer onjuist en/ of onzorgvuldig gebruik van het door De Ondernemer geleverde product of de geleverde dienst.

2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolg-schade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door De Ondernemer.

3. De aansprakelijkheid van De Ondernemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) bij het geleverde product of de geleverde dienst. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van De Ondernemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door De Ondernemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van De Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering – zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel – overgaat, is de aansprakelijkheid van De Ondernemer beperkt tot het aankoopbedrag van het product of de dienst.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Ondernemer of haar leidinggevend management.

6. Consument/ Zakelijk Afnemer is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. De Ondernemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

7. Consument/ Zakelijk Afnemer vrijwaart De Ondernemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van De Ondernemer en door De Ondernemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Consument/ Zakelijk Afnemer of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

8. Het bepaalde in de leden 1 t/m 7 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van De Ondernemer jegens Consument/ Zakelijk Afnemer.